You are currently viewing Minner om fristen for medlemsregistrering 30.april

Minner om fristen for medlemsregistrering 30.april

  • Post category:Leder

Årsaken er at Idrettsforbundet ønsker å samkjøre rapporteringen med søknaden for momskompensasjon for varer og tjenester. Ved at årsmøtefristen (31. mars) settes før rapporteringsfristen (30. april), vil opplysningene som legges inn i registeret dessuten være helt oppdaterte for eksempel med hensyn til hvem som er valgt inn i styret.

Fristen for å registrere opplysningene flyttes fra 31. januar til 30. april. Dette er for å samkjøre registreringsfristen med søknadsfristen for momskompensasjon og for utstyrsmidler. Ved at årsmøtefristen (31. mars) settes før rapporteringsfristen (30. april), vil opplysningene som legges inn i registeret dessuten være helt oppdaterte f.eks. mht. hvem som er valgt inn i styret.

Brønnøysund
Når årsmøtet er avholdt og idrettslaget etterpå avgir rapport til NIF, skal en signert protokoll fra årsmøtet vedlegges i forbindelse med innrapporteringen. NIF vil synkronisere sitt register med Brønnøysundregistrene og idrettslagene vil da slippe å måtte gi Brønnøysundregistrene en egen melding om nytt styre. Registrering og oppdatering i Brønnøysundregistrene er bl.a. nødvendig for å mottaGrasrotandelen fra Norsk Tipping.

Momskompensasjon på varer og tjenester
Fra 2016 vil idrettslag som har en brutto driftskostnader under kr 5 millioner hentet fra det årsmøtegodkjente regnskapet for 2015 kunne søke om momskompensasjon samtidig med avlegging av rapporteringen til NIF i den nye søknad- og rapporteringsløsningen. Fra 2017 vil også idrettslag med brutto driftskostnader på over 5 millioner kroner sende søke gjennom dette nye systemet. I 2016 vil disse idrettslagene måtte benytte samme løsning som i 2015.

For å kunne søke om kompensasjon på vare og tjenestemoms må idrettslaget kunne fremlegge et revidert regnskap som er godkjent av årsmøtet. Ettersom årsmøtet holdes innen 31. mars 2016, vil regnskapet for 2015 foreligge i godkjent stand. Idrettslagene vil allikevel ha en frist til 15. august 2016 for denne kompensasjonsordningen, men NIF anbefaler at de som har mulighet til dette gjør dette så snart som mulig gjennom den nye søknad- og rapporteringsløsningen.

Utstyrsmidler

Søknadsfristen for utstyrsmidler er i november. NIF tar sikte på å samordne også denne søknadsfristen slik at man kan søke om slike midler samtidig med søknad om momskompensasjon og idrettsregistering, dvs. 30. april 2017. Samlet sett vil denne samordningen av søknads- og rapporteringsfrister gjøre at idrettslagene kun får én enkelt frist å forholde seg til. Det er meningen at denne ordningen skal gjøre det enklere for idrettslagene både å søke om midler og rapportere til NIF.

Idrettslagene vil få en egen e-post om rapporteringen i løpet av mars 2016.

NIF forvalter årlig store overføringer fra det offentlige og har derfor et særlig ansvar for å sørge for at organisasjonen både er og fremstår med stor troverdighet og ryddighet. Av den grunn oppstiller NIF strenge krav både for å kunne oppnå medlemskap og for fortsatt medlemskap. For å sikre at våre medlemmer er reelle idrettslag med riktige medlemstall, som NIF i neste omgang innrapporterer til myndighetene, må alle idrettslagene hvert år registrere sine medlemsopplysninger (Idrettsregistreringen).