You are currently viewing Ny støtteordning for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Ny støtteordning for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Herreløs arv er en helt ny støtteordning forvaltet av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Organisasjoner kan søke om mellom 50 000 og 400 000 kr til prosjekter med frivillig aktivitet for barn og unge. Barn og unge med nedsatt funksjonsevne er en prioritert målgruppe for denne støtteordningen.

Herreløs arv er en veldig åpen støtteordning som inkluderer mange flere organisasjoner enn bare LNUs medlemsorganisasjoner. I norsk idrett er det særforbund, særkretser og idrettskretser som kan søke.

Formålet er å styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner. Og prosjekter som skal gjøre det enklere for denne gruppa å delta i frivillig aktivitet vil bli prioritert ved tildeling av støtte.

Søknadsfrist 1. mars
Eksempler på tiltak som kan motta støtte er tilrettelegging av allerede eksisterende aktivitet for å inkludere flere barn og unge i aktivitetene, prosjekter for å rekruttere og få med nye grupper som tidligere ikke har vært representert i organisasjonen eller organisasjonens aktiviteter, og utprøving av nye konsepter.

Felles for prosjektene som får støtte er at tiltaket må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære drift, og personer under 26 år må utgjøre minimum 50 prosent av målgruppen for tiltaket.

Dere kan lese mer om Herreløs arv og laste ned retningslinjene på LNUs nettsider.

http://www.lnu.no/stotteordninger/herrelos-arv/