You are currently viewing Varsku om politiattestordningen for frivillige organisasjoner

Varsku om politiattestordningen for frivillige organisasjoner

  • Post category:Informasjon

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) stiller i dag krav om at samtlige organisasjonsledd skal ha fått fremvist en politiattest før noen kan utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. En attest med merknad innebærer at vedkommende ikke får utføre denne type oppgaver.

Hjemmelen for et slikt krav fra NIF er et vedtak i Idrettsstyret, og hjemmelen idrettslagene har for å oppfylle dette kravet følger av politiregisterforskriften § 34-1:

«Frivillige organisasjoner kan kreve fremleggelse av politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd av fysisk person som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.»

Hensynet bak NIFs krav til fremleggelse av politiattester er å gjøre norsk idrett til et så trygt sted som mulig å være for barn, ungdom og mennesker med utviklingshemming. Ordningen med politiattest er ikke noe uttømmende virkemiddel, men må ses på som ett av flere virkemidler for å beskytte disse sårbare gruppene.

Tidligere har idrettslag kunnet be om en politiattest hver gang en person tildeles nye oppgaver for idrettslaget, når oppgavene gir adgang til å innhente politiattest. Imidlertid har politiet endret praksis slik at personer som søker attest med formål om å fremvise dette til et idrettslag de tidligere har utført oppgaver for, får avslått søknaden.

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester har i brev til Politidirektoratet gitt utrykk for å være enig med Norges idrettsforbund i at en ny attest kan kreves dersom en person tildeles et nytt verv, eller at vedkommende får endrede arbeidsoppgaver. Praksis hos politiet samsvarer imidlertid ikke med dette. Etter NIFs erfaring, og etter dialog med Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, fremstår det derimot som at det ikke gis nye politiattester til personer som får nye verv eller endrede arbeidsoppgaver.

Slik ordningen nå praktiseres av politiet møter den ikke idrettens behov for å sikre trygge rammer for sårbare grupper. De færreste idrettslag kan sammenliknes med arbeidsplasser som skole, barnehage eller barnevernsinstitusjoner med ansatte, kontorrutiner og kontinuitet. Våre medlemmer er i all hovedsak små frivillige organisasjoner med tillitsvalgte politiattestansvarlige som sjelden utfører oppgaven over flere år. Idrettslag som på denne måten mister oversikten over hvem som har fremlagt politiattest, får liten hjelp av de som selv ikke har oppbevart politiattesten sin, eller av politiet som ikke vil utstede ny attest til samme person.

Ordningen slik den var praktisert, der idrettslag kunne be om ny attest ved tildeling av nye oppgaver, gjorde at den tillitsvalgte politiattestansvarlige hadde god kontinuitet i arbeidet, god oversikt over personer som har fremlagt attest og kunne sikre at nye personer som utfører oppgaver som krever politiattest, fremviser dette.

Krav til håndtering av personopplysninger innebærer også at idrettslag ikke kan oppbevare informasjon om fremvisning av politiattester, eller opplysninger om straffbare forhold, om personer som ikke lenger har en tilknytning til idrettslaget. Fremvisning av en politiattest for personer som tidligere har utført oppgaver for idrettslaget, og på et senere tidspunkt tildeles oppgaver i samme idrettslag, er derfor helt nødvendig for å være trygg på at vedkommende i mellomtiden ikke har utført handlinger som er uforenlig med oppgaven.

Når dette ikke lenger er mulig, opplever vi at ordningen gir et uriktig inntrykk av beskyttelse. Personer som tidligere har fått og fremvist en attest uten merknad, kan nå være borte fra idretten, fra hjemstedet og fra idrettslaget sitt i mange år for så å komme tilbake og gjenoppta funksjoner som krever politiattest. Dette uten at idrettslaget får anledning til å få en fornyet attest, og uten at det er noen form for varsel til idretten om at vedkommende i mellomtiden er blitt dømt for forhold som omhandles i politiattesten.

Ettersom ordningen ikke lenger fungerer etter sin hensikt gir den ikke den trygghet som dannet grunnlag for at NIF påla samtlige organisasjonsledd å innhente politiattester. Forutsetningen for pålegget foreligger ikke lenger, og NIF kan ikke være bekjent av et pålegg som over tid gradvis vil gi mindre og mindre grad av beskyttelse.

NIF er opptatt av å forenkle og forbedre hverdagen for idrettslag, og at idrettslagets ressurser skal rettes inn for å gjøre idrettshverdagen best mulig og tryggest mulig for våre medlemmer. Vi kan ikke være bekjente av å pålegge administrative forpliktelser vi opplever har liten eller ingen effekt annet enn å skape frustrasjon i medlemsmassen.

Norges idrettsforbund varsler derfor politiske myndigheter og Barneombudet om at vi vil anbefale idrettsstyret at NIFs krav til at samtlige organisasjonsledd innhenter politiattester avvikles, med mindre politiets praksis, og/eller politiregisterforskriften, endres slik at politiattestordningen igjen kan bli et egnet virkemiddel for å gi beskyttelse og trygghet til barn og unge.

NIF ber derfor om et snarlig møte for å diskutere ovennevnte behov for endring.

Med vennlig hilsen

Karen Kvalevåg, generalsekretær, Tord Jordet, advokat, Per Tøien, idrettspolitisk rådgiver.