You are currently viewing Rapportering av medlemsopplysninger til NIF innen 30. april 2019

Rapportering av medlemsopplysninger til NIF innen 30. april 2019

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.18 til NIF innen 30.04.19. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Samordnet søknad og rapportering i KlubbAdmin åpnes 1. april 2019

Hva skal rapporteres:
Idrettslagene skal rapportere en del nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, styreverv, laste opp signert årsmøteprotokoll. Det blir også mulighet i 2019 å
legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt. Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon gjennom løsningen. Nytt i år er at Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de idrettslag som er pålagt å ha disse vervene, les mer om det her:
Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarlig

Medlemstall
Når det gjelder medlemstallet så er dette de som er medlem pr 31.12.18 og har betalt medlemskontingent til idrettslaget som skal rapporteres. Det blir også mulighet i 2019 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt.

Aktive medlemmer
Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets ordinære treningsaktivitet, eller representerer idrettslaget i konkurranser, skal regnes som «aktive medlemmer».
Med «regelmessig» menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som «aktive medlemmer»

Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som «aktive medlemmer». Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.