Hva er et Idrettsråd?

Idrettsrådene består av alle idrettslagene i kommunen som er medlemmer av NIF . Alle kommuner med flere enn tre idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd.

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i sin kommune.

Overordnede arbeidsområder:

  • Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen.
  • Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.
  • Blant idrettsrådets oppgaver er å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til Lokale aktivitetsmidler (LAM).
  • Når 1 pluss 1 blir mer enn 2 – en veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd.


Hva er det som gjør Ringerike Idrettsråd litt annerledes idrettsråd enn de andre?

  • Vi er aksjonærer i Hønefoss Arena.
    • De andre aksjonærene er Ringerike, Hole, Jevnaker kommuner og Hønefoss Stadion AS.
    • Idretten blir dermed hørt gjennom deltakelse på styremøter og generalforsamlinger.
  • Vi har en samarbeidsavtale med kommunen.


Hva gjør Ringerike Idrettsråd?

På Årsmøtet legges det frem et arbeidsprogram vi jobber etter.

Arbeidsprogram_for_2021

Loven for Ringerike Idrettsrådet:

Lovnorm for Idrettsrådet 2020