You are currently viewing Årsmøte i idrettslag

Årsmøte i idrettslag

Det er årsmøtetider og vi ønsker å opplyse om Klubbguiden.no som inneholder maler til gjennomføring av årsmøte, saksliste, protokoll, samt mange andre nyttige linker. Årsmøte i idrettslag følger agendaen i lovnormen som står i §15. Rekkefølgen er hensiktsmessig satt opp.

Her er link til klubbguide siden 

Årsmøte er regulert i §§13-17 i lovnormen for idrettslag. Agendaen ser slik ut:

§ 15     Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a)      Leder og nestleder.

b)      [antall] styremedlem og [antall] varamedlem.

c)      Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d)     To revisorer.

e)      Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f)       Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.